Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrh riešenia „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3

2017. apr. 28

Mesto Šamorín ako obstarávateľ „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“

„Územný plán mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“ je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Šamoríne a taktiež na internetovej stránke mesta www.samorin.sk
Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“ pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Mestskom úrade v Šamoríne.

Vyvesené dňa 28.4.2017
Zvesené dňa 31.5.2017

Mgr. Gabriel Bárdos, primátor mesta

Prílohy:

Skip to content