Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Návrhy na ceny mesta Šamorín

2016. feb. 15

V zmysle Štatútu mesta Šamorín schváleného dňa 15. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a inštitúcie na území mesta, aby do 4. marca 2016 predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín, a to:

Cena PRO URBE, ktorá  sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Cena PRO CULTURA sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cena PRO CIVIS sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cena PRO FUTURA sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Všetky návrhy musia byť riadne odôvodnené, opatrené menom a adresou navrhovateľa i navrhovaného. V prípade návrhu ceny postumus je potrebné uviesť meno a adresu osoby, ktorá by cenu prebrala. Anonymné návrhy mestské zastupiteľstvo nebude brať do úvahy.

Návrhy posielajte v písomnej  podobe na Mestský úrad v Šamoríne, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (na obálku prosíme napíšte „Návrh na ocenenie“), alebo elektronicky na adresu prednosta@samorin.sk.

Ocenenia budú odovzdané  na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Deň mesta Šamorín.

 

Skip to content