Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

16. aug 2012.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2012 o 15.30 hodine vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.

2012-08-23-od

Miesto konania: Šamorín, MsKS

Program:
1)    Otvorenie
2)    Správa o kontrole plnenia uznesení
3)    Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2012
4)    Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012
5)    Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku Mesta Šamorín s audítorskou správou za rok 2011
6)    Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín z LV č. 1528, č. p. 214/3  v k. ú. Čilistov (F. Tóth)
7)    Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva v prospech mesta Šamorín z LV č. 1058, č. p. 214/29  v k. ú. Čilistov  (J. Lindtner)
8)    Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k. ú. Bučuháza  (A. Budošová)
9)    Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod     nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v k. ú. Šamorín  (Mgr. P. Vass)
10)    Návrh na schválenie zámeru prevodu nájomného práva k pozemku (záhradka na Pomlejskej ulici)  v k. ú. Šamorín (E. Kovács, L. Kovács)
11)    Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových  priestorov v areáli bývalého Plemenárskeho podniku v k. ú. Šamorín (MEVAX s.r.o.)
12)    Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku pre účely umiestnenia garáže v k. ú. Šamorín (M. Nagyová)
13)    Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod a prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Reformovaná kresťanská cirkev)
14)    Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s uložením elektro – energetických stavieb v k. ú. Šamorín  (ZsE Distribúcia a.s.)
15)    Návrh na schválenie Koncepcie preventívnej činnosti MsP na II. polrok 2012
16)    Návrh na schválenie dohody o spolupráci (Šamorín – Uherský Brod)
17)    Návrh na schválenie Zmlúv  súvisiacich s vybudovaním a riadením technológie vykurovacieho systému v ZŠ Mateja Bela Šamorín (EPC ENERGY s.r.o.)
18)    Interpelácie poslancov
19)    Podnety občanov
20)    Rôzne