Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

27. feb 2019.

Upovedomenie
o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Spis číslo: 930/2019
Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 2642/18 k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 08.02.2019
Žiadateľ:  Ján Košťál, Bratislavská 62, 931 01 Šamorín
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín druhu smrek obyčajný.
Dôvod: drevina je naklonená, a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozí padnutie dreviny na strechu.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 05.03. 2019.

Spis číslo: 869/2019
Lokalita: Školská ulica, parc. č.: 2592/1 k.ú. Šamorín
Dátum podania žiadosti : 08.02.2019
Žiadateľ:  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 14, 931 01 Šamorín
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu smrek obyčajný, tuja západná.
Dôvod: Zlý zdravotný stav drevín, kt. ohrozujú bezpečnosť detí.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 05.03. 2019.

 

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37
931 01 Šamorín
zp@samorin.sk
Vyvesené: 26.02.2019
Dátum zvesenia: 27.03.2019