Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výzva na predloženie žiadostí o účasť

11. mar 2019.
  1. Predmet zákazky: Kancelárske potreby
  2. Opis zákazky: dodanie kancelárskych potrieb pre MsÚ Šamorín, MsP Šamorín a Spoločný obecný úrad Šamorín
  3. Typ zmluvy: objednávka
  4. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Mestský úrad Šamorín

Hlavná 37

931 01 Šamorín

Lehota dodania podľa dohody

  1. Lehota na podanie žiadosti o účasť:

Dátum do: 14.3.2019 do 12.00hod.

Žiadosť o účasť v elektronickej forme vo formáte pdf predkladá záujemca mailom na mailovú adresu uvedenú v bode 7 alebo v listinnej podobe s označením obálky „Kancelárske potreby“ doručí osobne do podateľne Mestského úradu. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná.

  1. Podklady:

Podrobný popis predmetu zákazky bude poskytnutý záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť o účasť.

  1. Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Ing. Annamária Lakatos,

Telefón: 00421/031/590 0411

Mail: annamaria.lakatos@samorin.sk

 

Dňa:                   8.3.2019

Spracoval:          Ing. Annamária Lakatos

Schválil:              Ing. Ervín Sármány, prednosta MsÚ