Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MESTA ŠAMORÍN

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín (ďalej len „MsZ“) upravujú odmeňovanie poslancov MsZ v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ostatných členov odborných komisií MsZ (ďalej len „komisia MsZ“) a výboru mestskej časti Mliečno, ktorí nie sú poslancami.
 • Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 • Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca MsZ dlhodobo plne uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorému patrí v súlade s osobitným predpisom, so zákonom o obecnom zriadení, namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta.

2. ODMEŇOVANIE POSLANCOV, OSTATNÝCH ČLENOV KOMISIÍ MsZ A VÝBORU MESTSKEJ ČASTI MLIEČNO

 • Poslancovi MsZ mesta Šamorín sa poskytuje odmena vo výške:
 1. 100 eur mesačne za vykonávanie poslaneckej funkcie
 2. 60 eur za každú účasť poslanca na  zasadnutí MsZ,
 3. 25 eur za každú účasť poslanca na komisii MsZ a výboru mestskej časti Mliečno, ktorý je zároveň predsedom komisie MsZ alebo výboru mestskej časti Mliečno,
 4. 20 eur za každú účasť poslanca a ostatných členov komisie MsZ, ktorí nie sú poslancami, na zasadnutí komisie MsZ a výboru mestskej časti Mliečno,
 5. 20 eur za každý obrad pri výkone funkcie sobášiaceho na občianskych obradoch a iných slávnostných obradoch.
 • Odmena je poslancom, členom komisie MsZ a výboru mestskej časti Mliečno poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie.
 • Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora podľa §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 70% mesačného platu primátora. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a mesto Šamorín sa považuje za zamestnávateľa.
 • Poslancovi, vykonávajúcemu funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 40 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej triedy.
 • Poslanec,  člen komisie MsZ a výboru mestskej časti Mliečno je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
 • Pri určovaní výšky odmeny poslanca, člena komisie MsZ a výboru mestskej časti Mliečno sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj z iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca, člena komisie MsZ a výboru mestskej časti Mliečno v súvislosti s plnením jeho funkcie.
 • Odmeny poslancom,  členom komisií MsZ a výboru mestskej časti Mliečno sú vyplácané prostredníctvom Mestského úradu mesta Šamorín.

3. ZÚČTOVANIE A VYPLÁCANIE ODMIEN POSLANCOV

 • Všetky odmeny v zmysle týchto zásad, okrem odmeny zástupcu primátora mesta, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania sa vyplácajú súhrne raz za obdobie 6 mesiacov v najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta – mestského úradu.
 • Podkladom na zúčtovanie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva.
 • Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti je polročné vyúčtovanie počtu obradov na základe podkladov z matriky a evidencie.
 • Odmeny v zmysle týchto zásad sa poukazujú na osobný účet v peňažnom ústave alebo sa vyplatia v hotovosti v pokladni na Mestskom úrade v Šamoríne.
 • Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom, ostatným členom odborných komisií MsZ a výboru mestskej časti Mliečno v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín č. 2/2019/VIII.
 • Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
 • Dňom účinnosti týchto zásad sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov MsZ Šamorín zo dňa 29.01.2015.
 • Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov MsZ je možné vykonať iba na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín.

Csaba Orosz, v. r. primátor mesta

Skip to content