Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestské zastupiteľstvo prijalo zmeny a doplnky územného plánu mesta

2017. sep. 22

Počas svojho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, prerokovalo zastupiteľstvo nášho mesta 14 správ a návrhov (materiály na rokovanie MsZ nájdete tu). Popri iných poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Šamorín a vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta pre prvý polrok.
Na zasadnutí bol prijatý aj návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“. Spomínané všeobecno záväzné nariadenie okrem iného určuje možnosti rozvoja území nachádzajúcich sa južne od vodnej zdrže Hrušov vo vlastníctve mesta Šamorín, upravuje výstavbu v záhradkárskej oblasti, určuje trasu viacerých plánovaných ciest a cyklotrás a stanovuje, že na území mesta nemôže dôjsť ku výstavbe energetického alebo iného zariadenia, ktoré vyrába teplo alebo elektrickú energiu na báze spracovania odpadu. Táto časť VZN odzrkadľuje jednoznačný odmietavý postoj vedenia nášho mesta ku vybudovaniu tzv. plazmovej spaľovne v mestskej časti Šámot.
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 9. novembra 2017.

Skip to content