Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

2019. nov. 11

Spis číslo: 4751/2019
Lokalita: obecný park, parc. č.: 89/1, 89/6 k.ú. Mierovo
Dátum podania žiadosti : 29.10.2019
Žiadateľ: Obecný úrad Mierovo, 930 41 Mierovo 59
Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín druhu tujovec východný.
Dôvod: Dreviny rastú v obecnom parku a zabraňujú vstup do parku, nakoľko sú husto sadené. Obec plánuje revitalizáciu celého parku.
Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 19.11. 2019.

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :
Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
zp@samorin.sk
Vyvesené: 11.11.2019
Dátum zvesenia: 11.12.2019

Skip to content