Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Z posledného tohtoročného zasadnutia mestského zastupiteľstva

2017. dec. 15

14. decembra 2017, o 15:30 hod. sa konalo posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šamoríne. V programe okrem oficiálneho otvorenia rokovanie figurovalo 13 programových bodov, vsúvislosti s ktorými boli prijaté nasledovné uznesenia:

Správa o kontrole plnenia uznesení – na návrh poslanca Tibora Pogánya MZ zrušilo prerokovanie predložených alternatív využitia objektu Korona, vzhľadom na úspešný projekt, prostredníctvom ktorého mesto získalo finančné zdroje od EÚ na obnovu budovy; ďalšie predložené materiály MZ vzalo na vedomie.

Petícia na riešenie nedostatočnej kapacity slovenskej základnej školy v Šamoríne – MZ jednohlasne vzalo na vedomie podanie petície obsahujúcej 929 platných podpisov a uložilo Mestskému úradu prerokovať za prítomnosti členov petičného výboru návrh alternatív riešenia nedostatočných kapacít ZŠ Mateja Bela v Šamoríne a urýchlenie vypracovania demografického prieskumu s cieľom získať relevantný podkladový materiál pre ďalší postup v predmetnej veci. Na pozmeňujúci návrh poslanca Józsefa Nagya informáciu o postupe riešení problematiky sa majú prerokovať počas riadneho zasadnutia hneď po vyhotovení demografického prieskumu a získaní ich výstupov a po tom, čo s jeho výsledkami boli oboznámené všetky, vo veci príslušné komisie. Pred hlasovaním dostal slovo autor petície JUDr. Mgr. Ondrej Chrena a Ing. Martin Šimurda, ktorí zdôrazňovali promptnosť riešenia situácie. Zo strany Petra Steina odznela otázka: čo očakáva mesto od tohto demografického prieskumu? Podľa primátora mesta Gabriela Bárdosa majú slúžiť výsledky prieskumu ako podklad pri rokovaniach s príslušným ministerstvom a inými úradmi, nakoľko budovanie škôl podľa právnych predpisov nepatrí medzi kompetencie miestnych samospráv.

Pred hlasovaním o schválení VZN č. 8/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta poslankyňa MZ Edita Bauer uviedla, že prvoradým cieľom tohto VZN je upresniť okruh oprávnených a presadiť zásadu, aby uprednostňovaný boli tí občania, ktoré splnili svoje povinnosti voči mestu. Návrh bol jednohlasne prijatý.

Bolo prijaté aj VZN č. 9/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, ktoré má upraviť cenu niektorých služieb poskytovaných mestským Domovom seniorov Ambrózia. Úpravu cien odôvodňuje predovšetkým nárast cien potravín, služieb a energií, ako aj stagnácia miezd zamestnancov.

Pred hlasovaním o schválení VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín informoval poslanec Róbert Keresztes o podstate týchto zmien. Ako uviedol, najdôležitejšími zmenou bude sprístupnenie mobilnej aplikácie na uhradenie parkovného a zavedenie dvojtýždňovej parkovacej karty v cene 15 €. O týchto možnostiach sme už informovali na oficiálnej webstránke mesta (tu). Návrh bol jednohlasne prijatý.

Prijatím VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín členovia MZ schválili zvýšenie cien reklamných plôch umiestnených na mestských pozemkoch.

Ďalšie dva body rokovania sa vzťahovali na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín a na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno. Obidva boli prijaté. Tak isto aj harmonogram termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2018; jedinou zmenou bude, že druhé rokovanie sa uskutoční 12. apríla (namiesto 11.04.). Bol schválený aj zámer prenájmu Mestského športového centra Samaria na dobu 25 rokov spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o., ktoré toto zariadenie aj doteraz spravovala.

Zo strany prítomných poslancov MZ interpelácie neodzneli; v záverečnej časti plenárneho zasadnutia, v rámci programového bodu Podnety občanov vystúpil Ladislav Szamos.

Do programového bodu Rôzne bolo zaradené schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v mestskej časti Kráľovianky za účelom realizácie podzemného elektrického vedenia, zároveň MZ vzalo na vedomie informáciu o príkaze primátora na vykonanie zmien v rozpočte v rámci svojej právomoci.

Skip to content