Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca Spoločného obecného úradu, odbor stavebný (Stavebný úrad) v Šamoríne

2019. okt. 21

Mesto Šamorín v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa bodu 4.3.1. a 4.3.2. Pracovného poriadku mesta Šamorín

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície
vedúci/vedúca Spoločného obecného úradu, odbor stavebný (Stavebný úrad)
v Šamoríne

s nástupom do práce 1.12.2019

Podmienky účasti výberového konania:

– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
– min. 5 rokov praxe,
– odborná spôsobilosť – osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu podľa vyhlášky MVaRR SR č. 547/2003 Z.z.
– znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel),
– znalosť platnej legislatívy v citovanej oblasti,
– skúsenosti v riadiacej funkcií sú výhodou,
– ovládanie problematiky verejnej správy,
– znalosť maďarského a ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,

Prihlášku (obsahujúcu aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas výberového konania), spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom, úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu, kópiou dokladov o ďalšom vzdelaní spolu s výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) žiadame zaslať do 8.11.2019 (piatok) na adresu Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uvedené budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na www.samorin.sk.

Obálku označte s nápisom:
“Výberové konanie – vedúci/vedúca Spoločného obecného úradu, odbor stavebný (Stavebný úrad) v Šamoríne“

Csaba Orosz v. r.
primátor mesta

Skip to content