Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou

2015. aug. 31

Informácia pre verejnosť

Mesto Šamorín ako dotknutá obec podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že navrhovateľ SPV DÁLOVCE s. r. o., Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín  predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“.

Do už uvedenej správy   o hodnotení  je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  v úradných hodinách na Mestskom úrade, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, v kancelárii na prízemí, č. dv. 2.

Verejnosť k tejto správe môže podávať písomné pripomienky podľa § 35 ods. 2 zákona 24/2006 Z. z. na MŽP SR, Odbor environmentálneho posudzovania (Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava)  do 30.9.2015.

Ing. Ervin Sármány
prednosta úradu v. r.

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti nájdete na :
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnocovanie-odpadu-plazmovou-technologi

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou – zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti