Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Formulár žiadosti o dotáciu / Támogatást igénylő adatlap - 2022 - Šport/Sport

Žiadosť o dotáciu na rok 2022 pre športové kluby,  mládežnícke a spoločenské organizácie

Támogatás igénylése a 2022-es évre Sportszervezetek, ifjúsági és társadalmi szervezetek

 • A. Presné označenie žiadateľa / Az igénylő pontos megnevezése:

 • B. Informácie o projekte / A projekttel kapcsolatos információk

  (Formulujte stručne a zrozumiteľne, tak, aby posudzovateľom bolo zrejmé čo, prečo a ako chcete robiť.) / A projekttel kapcsolatos információk (Fogalmazzon tömören és érthetően, hogy a bírálók megértsék mit, miért és hogyan akar csinálni.)
 • C. Rozpočet klubu /A klub költségvetése

 • (detailný popis výdavkov: názov a cena položky – aby bolo zrejmé, ako bola daná suma vyrátaná, napr. honorár: 2 osoby x 100€ = 200€ ) (a kiadások részletes leírása: tétel és összeg – az adott összeg kiszámítása legyen egyértelmű, pl. honorárium: 2 személy x 100€ = 200€ )
 • (vlastný vklad, iné zdroje, výnosy atď.) (saját források, egyéb források, projektből származó hozam stb.):
 • (prečo je realizácia projektu dôležitá pre Šamorín, aký osoh prinášajú výsledky projektu pre Šamorína a jeho obyvateľov / miért fontos a projekt Somorjának, hogyan hasznosulnak a projekt és eredményei a város és lakói szempontjából)
 • Pozor! / Figyelem!

  Uzávierka projektov 20. 3. 2022 (rozhodujúci je dátum na obálke) /
  A pályázat leadási határideje 2022. 3. 20. (a borítékon szereplő dátum a döntő)

  K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti, najmä výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z iného registra a výpis bankového účtu (stačí aj kópia).

  A kérvényhez csatolni kell a fenti tényeket igazoló dokumentumokat, főképp a cégbíróság kivonatát, a vállalkozásokat nyilvántartó ill. egyéb jegyzék kivonatát (másolat is elegendő), valamint a banki egyenleg kivonatát
 • D. Údaje o športovom klube alebo organizácií (vyplní len športový klub) / A sportklub ill. szervezet adatai (csak a sportklubokra vonatkozik)

 • Stav členskej základne bude kontrolovaný! A klub tényleges tagsága ellenőrizve lesz!
 • kam sa pošle vygenerovaný projekt / ahová a rendszer által generált projektet küldjük

 

Skip to content