Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Formulár žiadosti o dotáciu / Támogatást igénylő adatlap - 2024 Šport/Sport

Žiadosť o dotáciu na rok 2024 pre športové kluby,  mládežnícke a spoločenské organizácie

Támogatás igénylése a 2024-es évre Sportszervezetek, ifjúsági és társadalmi szervezetek

 • A. Presné označenie žiadateľa / Az igénylő pontos megnevezése:

 • B. Informácie o projekte / A projekttel kapcsolatos információk

  (Formulujte stručne a zrozumiteľne, tak, aby posudzovateľom bolo zrejmé čo, prečo a ako chcete robiť.) / A projekttel kapcsolatos információk (Fogalmazzon tömören és érthetően, hogy a bírálók megértsék mit, miért és hogyan akar csinálni.)
 • (prečo je realizácia projektu dôležitá pre Šamorín, aký osoh prinášajú výsledky projektu pre Šamorína a jeho obyvateľov / miért fontos a projekt Somorjának, hogyan hasznosulnak a projekt és eredményei a város és lakói szempontjából)
 • C. Rozpočet klubu /A klub költségvetése

 • (detailný popis výdavkov: názov a cena položky – aby bolo zrejmé, ako bola daná suma vyrátaná, napr. honorár: 2 osoby x 100€ = 200€ ) (a kiadások részletes leírása: tétel és összeg – az adott összeg kiszámítása legyen egyértelmű, pl. honorárium: 2 személy x 100€ = 200€ )
 • (vlastný vklad, iné zdroje, výnosy, sponzorské 2% , atď.) (saját és egyéb források, szponzori támogatás 2%, stb.)
 • Pozor! / Figyelem!

  Uzávierka projektov 11. 3. 2024 (rozhodujúci je dátum na obálke) /
  A pályázat leadási határideje 2024. 3. 11. (a borítékon szereplő dátum a döntő)

  K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti, najmä výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z iného registra a výpis bankového účtu (stačí aj kópia,) čestné vyhlásenie. A kérvényhez csatolni kell a fenti tényeket igazoló dokumentumokat, főképp a cégbíróság kivonatát, a vállalkozásokat nyilvántartó ill. egyéb jegyzék kivonatát (másolat is elegendő), a banki egyenleg kivonatát valamint a becsületbeli nyilatkozatot.
 • D. Údaje o športovom klube alebo organizácií (vyplní len športový klub) / A sportklub ill. szervezet adatai (csak a sportklubokra vonatkozik)

 • Stav členskej základne bude kontrolovaný! A klub tényleges tagsága ellenőrizve lesz!
 • (webová stránka, FB, Instagram, fotky športovcov/ v roku 2023 a v roku 2024 / weboldal, FB, Instagramm fényképek a sportolókról/ 2023-ban és 2024-ben)
 • kam sa pošle vygenerovaný projekt / ahová a rendszer által generált projektet küldjük

 

Skip to content