Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Formulár žiadosti o dotáciu / Támogatást igénylő adatlap - 2024

Žiadosť o dotáciu na rok 2024 (záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity)

Támogatás igénylése a 2024-es évre (szakköri tevékenységek, kulturális rendezvények)

 • A. Údaje o žiadateľovi / Az igénylő adatai

 • B. Informácie o projekte / A projekttel kapcsolatos információk

  (Formulujte stručne a zrozumiteľne, tak, aby posudzovateľom bolo zrejmé čo, prečo a ako chcete robiť.) / A projekttel kapcsolatos információk (Fogalmazzon tömören és érthetően, hogy a bírálók megértsék mit, miért és hogyan akar csinálni.)
 • 1. Podpora šamorínskych kultúrnych skupín a združení na celoročnú činnosť / Somorjai kultúrcsoportok, egyesületek egészéves támogatása
  1.a. folklórne súbory / Néptáncegyüttesek
  1.b. spevácke zbory / Énekkarok
  1.c. hudobné skupiny / Zenekarok
  1.d. divadelné súbory / Színjátszó csoportok
  1.e. iné / egyéb

  2. Kultúrne a spoločenské akcie konané na území mesta Šamorín , a to: / Kulturális és társadalmi rendezvények szervezése Somorja területén:
  2.a. výstavy / kiállítások
  2.b. koncerty / koncertek
  2.c. divadelné predstavenia / színházi előadások
  2.d. semináre a prednášky / szemináriumok, előadások
  2.e. kultúrne festivaly / kulturális fesztiválok
  2.f. iné kultúrne podujatia / egyéb kultúrális események

  3. Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizované cirkevnými združeniami pôsobiacimi na území mesta Šamorín / Egyházak által szervezett kulturális és társadalmi események Somorja területén

  4. Podpora publikácií v tlačenej alebo elektronickej forme (DVD, CD, knihy a pod. ) / nyomtatott vagy digitális kiadványok támogatása
 • (čo chcete realizáciou projektu dosiahnuť / mit szeretne a projekt megvalósítása révén elérni
 • (akými aktivitami chcete dosiahnuť svoje vytýčené ciele / milyen aktivitások megvalósítása révén kívánja a kitűzött célokat elérni)
 • (kedy a koľko financií potrebujete k realizácii / mikor mennyi anyagi eszközre van szüksége a megvalósításhoz)
 • C. Rozpočet projektu /A projekt költségvetése

 • (detailný popis výdavkov: názov a cena položky – aby bolo zrejmé, ako bola daná suma vyrátaná, napr. honorár: 2 osoby x 100€ = 200€ ) (a kiadások részletes leírása: tétel és összeg – az adott összeg kiszámítása legyen egyértelmű, pl. honorárium: 2 személy x 100€ = 200€ )
 • (vlastný vklad, iné zdroje, výnosy atď.) (saját források, egyéb források, projektből származó hozam stb.):
 • (prečo je realizácia projektu dôležitá pre Šamorín, aký osoh prinášajú výsledky projektu pre Šamorína a jeho obyvateľov / miért fontos a projekt Somorjának, hogyan hasznosulnak a projekt és eredményei a város és lakói szempontjából)
 • Pozor! / Figyelem!

  Uzávierka projektov 11. 3. 2024 (rozhodujúci je dátum na obálke) /
  A pályázat leadási határideje 2024. 3. 11. (a borítékon szereplő dátum a döntő)

  K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti, najmä výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z iného registra (stačí aj kópia), a výpis účtu.

  A kérvényhez csatolni kell a fenti tényeket igazoló dokumentumokat, főképp a cégbíróság kivonatát, a vállalkozásokat nyilvántartó ill. egyéb jegyzék kivonatát (másolat is elegendő), valamint a banki egyenleg kivonatát.
 • kam sa pošle vygenerovaný projekt / ahová a rendszer által generált projektet küldjük

 

Skip to content