Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zápis do materských škôl

27. mar 2017.

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 2017/2018 bude v termíne od 9. mája 2017 do 19. mája 2017 v nasledovných materských školách:

            

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Školská 977, Šamorín – Somorja, vyučovací jazyk maďarský

Materská škola, Školská 977, Šamorín, vyučovací jazyk slovenský

Materská škola – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín – Somorja, vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja, vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín – Somorja, vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín – Somorja, vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda

Prvá ulica 108, Šamorín – Mliečno Somorja – Tejfalu , vyučovací jazyk maďarský

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín, vyučovací jazyk slovenský

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín sa prijíma predovšetkým dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2017/2018 od septembra 2017.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

 

V zmysle § 3 ods. (1) vyhlášky č.306/2008 o materskej škole:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z..

 

Náležitosti žiadosti:

 1. Osobné údaje  (v zmysle § 11, ods. (6) školského zákona č. 245/2008)
  a) o deťoch a žiakoch v rozsahu
  1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť,
 2. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
  b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).
 3. Vyučovací jazyk (slovenský alebo maďarský)

III. Pobyt dieťaťa v materskej škole (celodenný alebo poldenný)

 1. Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo materskú školu
 2. Nástup dieťaťa do materskej školy (od dňa ………….)
 3. Dátum a podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – na stiahnutie

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých materských školách.

 

Ilustračné foto: boldog.hu