Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne

2015. júl. 01

Mesto Šamorín v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne s nástupom 1. októbra  2015.

Podmienky účasti výberového konania:

–    min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
–    min. 5 rokov praxe v oblasti kultúry,
–    prax  v riadiacej funkcií vítaná,
–    znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel),
–    znalosť príslušnej legislatívy  z oblasti kultúry, financovania kultúry, znalosť kultúrneho života v meste je výhodou,
–    skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov  financovaných z rôznych fondov a dotačných schém sú výhodou,
–    znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je výhodou,
–    morálna bezúhonnosť

Prihlášku (obsahujúcu aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas výberového konania), spolu s profesijným životopisom, overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní,   písomnou koncepciou činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne (min. 3 normostrany), s výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) žiadame zaslať do 7. augusta  2015 na adresu Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Obálku označte s nápisom
“Výberové konanie – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne“.

 Gabriel Bárdos
primátor mesta