Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Plazmová spaľovňa: OÚ v Trnave potvrdil rozhodnutie stavebného úradu v Šamoríne

2018. jan. 09

V týchto dňoch bolo doručené na Mestský úrad v Šamoríne rozhodnutie odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Trnava, v ktorom, odvolajúc sa na § 59 ods. 2 správneho priadku, potvrdzuje rozhodnutie stavebného úradu Mesta Šamorín č. 144/2017-007/SOcÚ, ktorým zamietol návrh SPV Dálovce, s. r. o. na stavbu zariadenia na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu, zároveň zamieta odvolanie uvedenej súkromnej spoločnosti.
Ako sme o tom informovali, podľa zmeny územného plánu mesta Šamorín č. 2 na dotknutom území nakladanie s odpadom, ako ani budovanie a prevádzkovanie priemyselného objektu na jeho spracovanie nie je prípustné. Spoločnosť SPV Dálovce, s. r. o. podala proti rozhodnutiu, ktorým bol jej návrh zamietnutý, odvolanie. Keďže ďalší účastník, vstupujúci do konania podal sťažnosť, vec bola postúpená na posúdenie na ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Obyvatelia Šamorína vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou tohto zariadenia petíciou, ktorú podpísalo približne 1500 obyvateľov Šamorína a okolitých obcí.

Ilustračný záber: nytimes.com

Skip to content