Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

2018 bude rokom dôležitých investícií

2018. jan. 10

Tohto roku sa v našom meste uskutoční rad väčších, dôležitých investícií, ktoré majú slúžiť zvyšovaniu komfortu obyvateľstva, uviedol primátor Šamorína Gabriel Bárdos.
„Z radu investícií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie úrovne komunálnych služieb, by som vyzdvihol rozšírenie kapacity materskej školy na Gazdovskom rade, kde pribudnú ďalšie dve triedy, pričom dôjde aj k modernizácii kuchynskej a stravovacej časti zariadenia. Náš ďalší tohtoročný projekt bude zameraný na rozšírenie kapacity Domova pre seniorov Ambrózia. Podľa plánov by sa mala odbúrať strašia budova pri kaplnke; na jej mieste bude postavená nová, ktorá by taktiež slúžila na ubytovanie klientov domova. V tomto roku dôjde pravdepodobne ku vybudovaniu inžinierskych sietí a položeniu základov“ – povedal.
Ďalšou dôležitou mestskou investíciou v tomto roku bude revitalizácia územia pred mestským cintorínom a vybudovanie parkoviska s väčšou kapacitou, obnova fasády prízemia a výmena okien radnice, ktorá je pamiatkovou budovou, vybudovanie kruhových objazdov na križovatke Mliečňanskej a Čilistovskej a vybudovanie parkovísk, oprava strešnej konštrukcie a výmena strešnej krytiny školskej jedálne v Mliečne, rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej, oproti Základnej školy s VJM Mateja Korvína, ako aj vybudovanie ďalších parkovacích miest v oblasti materskej školy na Dunajskej ulici. V súvislosti s tým dôjde na tomto sídlisku aj ku realizácii iných prác. V tomto roku bude podľa plánov obnovená asfaltová prikrývka časti Mestského majera, konkrétne cesty a chodníka za obchodným domom Jednota, ako aj Priechodnej, spájajúcej hlavnú cestu č. I/63 s Mliečňansku cestou, ďalšej časti hlavnej autobusovej stanice a časti Gazdovského radu, kde sa vybuduje aj nový chodník a vzdušné vedenia ZSE budú vymenené na podzemné káble.
„Najväčšia naša tohtoročná investícia každopádne súvisí s obnovou budovy Koruny – povedal primátor. – Stavebné práce zahŕňajú obnovu fasády budovy zo strany ulice i nádvoria, revitalizáciu dvornej časti objektu, ako aj vybudovanie inžinierskych sietí v pivničnej a prízemnej časti budovy. Podľa plánov bude mesto prevádzkovať v obnovenej Korune informačné centrum, slávnostnú a výstavnú sieň.“
Z hľadiska komfortu obyvateľstva a optimalizácie dopravnej infraštruktúry bude klásť vedenie mesta veľký dôraz aj na dokončenie projektovania cesty druhej triedy, ktorá by mala obchádzať Šamorín z juhozápadnej strany. Jej realizácia je spoločným záujmom mestskej samosprávy, VÚC Trnava a hotelového a športového komplexu x-bionic® sphere. Ku zahájeniu výstavby by mohlo dôjsť do 1,5-2 rokov. Podľa plánov by tento „poloobchvat“ odbremenil centrum nášho mesta od značnej časti prechádzajúcej dopravy, zároveň by sa začlenil aj do sústavy možností, ktoré vytvorí rýchlostná komunikácia R7.
„V súvislosti s realizáciou developerských zámerov v Šamoríne sa časom určite vynoria aj ďalšie požiadavky ohľadne rozvoja infraštruktúry, na ktoré sa budeme snažiť relevantne reagovať“ – dodal Gabriel Bárdos.

Náš článok o developerských zámeroch súkromných spoločností čoskoro na oficiálnej webovej stránke mesta Šamorín.

Redakčný obsah – prevzatie len s uvedením zdroja!

Skip to content