Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia-Centrum voľného času

2019. máj. 16

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia

Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Gazdovský rad 41, Šamorín – Somorja

s nástupom od 1. septembra 2019.

Podmienky účasti výberového konania:
a) kvalifikačné predpoklady
• kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.,
• vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z.,
b) morálna bezúhonnosť – v zmysle §3 zákona NR SR č.552/2003
c) požadované doklady
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a vykonaní atestácie,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy a školského zariadenia,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
d) ďalšie kritériá a požiadavky
• znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátneho a maďarského jazyka.

Požadované doklady do výberového konania prosíme zaslať do 12. júna 2019 na adresu:
Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom:
„Výberové konanie – CVČ- Szabadidőközpont – Pályázat – neotvárať“

Skip to content